TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่าย
รายละเอียดของงาน : หน้าที่หลัก กำหนดนโยบายอำนวยการ กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานในสายงานบริหารโครงการแนวราบ ให้ประสบความสำเร็จตามเวลา, งบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนาจและความรับผิดชอบ 1. กำหนดนโยบายบริหารโครงการ และร่วมกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท 2. วางแผนบริษัทในระยะยาว (Corporate Plan), และแผนประจำปี (Action Plan) กับผู้บริหารระดับสูง 3. บริหารงานโครงการแนวราบของบริษัทฯให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 4. ดูแลบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนการพัฒนาและบริหารโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ 5. เป็นที่ปรึกษาของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการบริหารงานโครงการรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างที่มีในการบริหารงานโครงการ 6. ดูแลกำหนดนโยบาย และระบบการพัฒนาและจูงใจบุคลากรในสายงานให้ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 7. สอบทานรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆเป็นระยะ 8. ให้คำปรึกษากับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายอื่นๆในเรื่องการวางแผนโครงการ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1. ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ด้านบริหารหาร และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป 3. มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะในการสื่อสาร การวางแผน การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีทักษะทางด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED